«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»
Των Μελών του Σωματείου με την επωνυμία
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δυνάμει της από 12 Μαρτίου 2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,  καλούνται τα μέλη του αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Τζων Κένεντυ και Γιαννιτσών, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31η Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, η οποία θα γίνει με ψηφιακά μέσα, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν λόγω Covid-19, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την τροποποίηση – συμπλήρωση – κωδικοποίηση του καταστατικού, ώστε να εναρμονισθεί με τον αθλητικό νόμο 2725/1999, όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν.4603/2019, Ν. 4639/2019 και Ν. 4726/2020). Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 05/04/2021 με τον ίδιο τρόπο και ώρα 19:00.

Περιστέρι, 23-03-2021

Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας