Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων νέου ΔΣ του ΓΣ Περιστερίου

Tο ΔΣ του αθλητικού σωματείου ΓΣ Περιστερίου καλεί τα μέλη του που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. της 21ης Νοεμβρίου 2021 να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας έως την 18/11/2021 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου (email): gs.peristeri@yahoo.gr, είτε στα γραφεία του σωματείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 16:00 – 21:00, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4778/2021,καθώς και του καταστατικού του συλλόγου, στην ΓΣ για τις αρχαιρεσίες του , η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Κάθε υποψήφιο μέλος υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας και Υπεύθυνη Δήλωση είτε μέσω gov.gr είτε με θεωρημένο γνήσιο της υπογραφής του από ΑΤ ή ΚΕΠ με το παρακάτω περιεχόμενο:

«Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κανένα από τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 και 130 του ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α/17-6-1999) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, κωλύματα, ασυμβίβαστα και περιορισμοί για την συμμετοχή μου στο ΔΣ Αθλητικού Σωματείου»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Παρδακίδης Κ. Γεώργιος


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων νέου ΔΣ του ΓΣ Περιστερίου